Skip to main content

7 sätt att minska plockfel på lagret

Ett säkert sätt att öka produktivitet och lönsamhet är att minska antalet fel vid plockning av varor.

Reducing Picking ErrorsVarje plockfel kostar pengar. Om fler artiklar än vad som har beställts skickas iväg blir kunden förvisso glad över att få gratisprodukter, men det påverkar lönsamheten och lagersaldot blir fel.

Om en vara saknas, eller om fel vara plockas, får du inte bara missnöjda kunder utan måste dessutom lägga tid på att göra om ordern. Du kanske måste erbjuda kompensation och även i dessa fall måste lagersaldot justeras.

Alla system som inbegriper manuella moment kan naturligtvis bli föremål för mänskliga fel. Det är praktiskt totalt omöjligt att vara 100 procent noggrann 100 procent av tiden.

Genom att minska antalet plockfel får du garanterade fördelar i form av lönsamhet och bättre kundservice.
Men hur minskar man plockfelen på lagret?

Reducing Picking ErrorsSteg ett: mätning och redovisning

Mät och redovisa alla fel som begås och notera var de sker. Du kan kartlägga antalet fel, andelen fel och kanske jämföra dessa uppgifter med var och när i plockprocessen felen inträffar och i vilket skede.

Utifrån denna information kanske du kan urskilja ett mönster och vidta åtgärder. Till exempel kanske vissa av dina medarbetare gör upprepade misstag och behöver mer utbildning.

Att samla in och analysera data om plockfel på ett konsekvent och systematiskt sätt är ett mycket bra första steg mot att minska antalet plockfel.

Steg två: skapa engagemang

Reducing Picking Errors

Uppföljningen av plockfel samt var och hur de inträffar ligger i allas intresse, och det är viktigt att detta budskap förmedlas till alla medarbetare så att du får deras stöd i processen.

Betona att ni jobbar tillsammans som ett team för att minska antalet fel. Förklara att du försöker identifiera specifika orsaker och kommer att erbjuda extra utbildning till dem som behöver det istället för att tvinga alla att genomgå utbildning.

Skapa en tillitsfull miljö där medarbetarna känner sig trygga med att erkänna sina misstag istället för att försöka dölja dem. På så sätt kan felen snabbt korrigeras.

Lyssna också på personalens feedback. De kanske har identifierat delar av processen där risken för misstag är större och har förslag på förbättringar som kan hjälpa till att minska andelen fel.

Reducing Picking ErrorsSteg tre: skapa en god arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö har stor påverkan på hur vi mår och i förlängningen på hur väl vi presterar. Vilka förbättringar kan du göra i lagret som underlättar för dina medarbetare?

Har medarbetarna tillgång till ett trivsamt personalrum? Är lagret rent? Är belysningen bra? Du kanske kan lägga en matta på betonggolvet? Alla sådana små förändringar påverkar arbetsmiljön i positiv riktning och gör medarbetarna mer motiverade. Och motiverade människor gör färre misstag.

Steg fyra: ta en ordentlig titt på dina system

Reducing Picking Errors

Hur länge sedan var det du gjorde en ordentlig översyn av lagerprocesserna, med kritiska och objektiva ögon?

Genom att göra en noggrann analys av hur verksamheten fungerar kan du identifiera potentiella förbättringsområden, som inte bara minskar antalet plockfel utan skapar fördelar för hela organisationen.

Att något alltid har gjorts på ett visst sätt betyder inte att det inte ska ifrågasättas eller att processen inte ska granskas.

Se över alla processteg, gå ner på lagergolvet och observera hur varje steg fungerar i praktiken och – viktigast av allt – prata med dina medarbetare! De har garanterat en del goda idéer som bör tas tillvara.

Reducing Picking ErrorsSteg fem: inför kontrollsystem

Ett sätt att minska antalet fel är att införa ett kontrollsystem som innebär att alla plockade order kontrolleras en extra gång. Tillägget av ett sådant extrasteg kan dock göra processen långsammare och visa sig kontraproduktivt. Det man vinner i minskade plockfel kan man förlora i effektivitet, helt enkelt.

Ett alternativ är stickprovskontroller. Det finns två fördelar med dessa. För det första identifierar de vissa fel. För det andra blir medarbetarna mer noggranna om de vet att det görs stickprovskontroller.

Steg sex: ta reda på när och var fel inträffar

Alla fel sker inte under plockprocessen. Du bör också ta en noggrann titt på både mottagning och avsändning. Alla fel kanske inte uppstår under själva plockprocessen, och därför bör du granska varje steg, från varumottagning till utleverans.

Steg sju: använd rätt utrustning

Reducing Picking Errors

Hittills har vi talat om fel som kan tillskrivas människor och processer. Men hur är det med utrustningen som används i lagret? Om du inte använder den bästa utrustningen för just din verksamhet (till exempel förvaringsutrymmen och pallställ) och inte optimerar utrymmesanvändningen i lagret ökar risken för fel.

Automation minskar till exempel antalet plockfel eftersom den mänskliga faktorn elimineras från en process.

Sammanfattningsvis kan dessa sju relativt enkla åtgärder bidra till minskade plockfel i ditt lager och därigenom förbättra företagets effektivitet och lönsamhet.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera olika lagerlösningar, i synnerhet automation.

Senaste nytt