Skip to main content

Arbetsmiljöverkets krav - AFS 2020:1

Vi anser att det är vår skyldighet mot kunder och andra samarbetspartners att upplysa om Arbetsmiljöverket regler gällande säkerhet i lagermiljö för att alla som berörs ska ha en reell möjlighet att vidta de åtgärder som föreskrivs i bestämmelserna.

Tidigare har Arbetsmiljöverkets regler för ställage inkluderats i Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Vid årsskiftet 2020/2021 utökas och flyttas dessa regler till Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).
Detta omfattar nyinstallationer såväl som befintliga installationer.
  

Kraven i citat:

  • 25 § Arbetsplatser ska vara utformade för att medge tillräcklig rörelsefrihet för arbetet. Om detta inte är möjligt, på grund av särskilda förhållanden på arbetsplatsen, ska arbetstagarna ha tillräcklig rörelsefrihet nära den plats där arbetet utförs. Vid arbete där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraft-utövning eller arbete där arbetstagare behöver vrida, huka eller böja sig ned, ska det normalt finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter. Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk utrustning, används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera dessa.

  • 48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

  • 49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finnsrisk för instabilitet. Där det finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

  • 50 § Passage för gående och trucktrafikunder ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

  • 153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

 

Synonymt med ställage är alla typer av pall- och hyllsystem som kan förekomma i en lagermiljö som till exempel; pallställ, hyllställ, grenställ, universalställ.


Kontakta oss för att bedöma vad de utökade säkerhetsföreskrifterna innebär för Er.